جمعه 28 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتآموزش سلامت

شرح وظایف کارشناس آموزش سلامت

 -نیاز سنجی آموزشی منطقه

 -اجرای طرح آموزش مبتنی بر شواهد در خانه های بهداشت

 -اولویت بندی مشکلات بهداشتی در مناطق اجرا کننده طرح آموزش مبتنی بر شواهد با همکاری سایر واحدهای ستادی

-تکمیل فرم اولویت بندی مشکلات بهداشتی بر اساس اولویت های تعیین شده و ارسال آن به خانه های بهداشت

-اجرای برنامه آموزشی برای گروه های مختلف دانش آموزان

-هماهنگی و همکاری با واحدهای مختلف ستادی جهت اجرای برنامه های آموزشی در مناطق و روستاهای مختلف

-برنامه ریزی جهت آموزش در سایر ارگانها همچون کمیته امدادو ... بر حسب نیاز و ارگان درخواست کننده

-توانمند کردن بهورزان - کاردانان مراکز بهداشتی درمانی در خصوص برنامه ریزی آموزشی، مهارت های ارتباطی ، شیوه های مختلف آموزشی

-برپایی نمایشگاههای مختلف در سطح شهر با همکاری سایر واحدها به مناسبت های مختلف از قبیل هفته سلامت و …..

-برنامه ریزی عملیاتی وتعیین اهداف آموزشی به منظور توسعه فعالیت آموزشی به جامعه

-تهیه و توزیع مواد کمک آموزشی همچون پمفلت ، تراکت ، پوستر ، کتابچه  

- همکاری و شرکت در کمیته های مختلف برگزار شده از طرف واحدهای مختلف ستادی

-نظارت و ارزشیابی بر کیفیت و کمیت خدمات آموزش سلامت در مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت و ارائه پسخوراند

-توزیع جدول گانت جدول زمانبندی فعالیت آموزشی به خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی جهت درج فعالیت های آموزشی

-تجزیه وتحلیل گزارش فعالیت های آموزشی ارسال شده از هریک از خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی بصورت فصلی و ارسال آمار فعالیتهای آموزشی انجام شده به استان

 

-جمع آوری گزارش ارزشیابی از برنامه های آموزشی انجام شده توسط بهورزان و دریافت فرم ارزشیابی از کاردانان و کارشناسان مراکز

-ارزشیابی از جلسات آموزشی برگزار شده توسط بهورزان و پرسنل مراکز

-جلب حمایت همه جانبه از گروههای حامی سلامت بسیج ، طلاب و... به منظور توسعه مفاهیم سلامت در جامعه

-حضور در جلسات آموزشی واحدهای مختلف ستادی و تکمیل چک لیست ارزشیابی ساختاری جلسات آموزشی در جلسات

 

در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved