جمعه 28 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتبهداشت حرفه ای

          شرح وظایف بهداشت حرفه ای


 1. ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻻزم از وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻣﻌﺎدن ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮐﺸﺎورزی و ﺧﺪﻣﺎت در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت و آﻣﺎر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺟﻬﺖ ﺑﺎزدﯾﺪ از واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر 
 2. ﻫﻤﮑﺎری در ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺟﺮاﺋﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر ،ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی واﮔﯿﺮ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺘﻬﺎ و ﺣﻮادث و ﺳﻮاﻧﺢ ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﭘﺰﺷﮏ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای 
 3. آﮔﺎﻫﯽ از ﺣﺪود ﻣﻠﯽ ﺗﻤﺎس ﺷﻐﻠﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎری زا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺎن آور ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی از ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ رواﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ ﻟﻄﻤﻪ وارد ﻣﯽ ﺳﺎزد
 4. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری ،اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺎن آور و ﻣﺴﺎﺋﻞ ارﮔﻮﻧﻮﻣﯿﮏ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر و اراﺋﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺎن آور در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد 
 5. ﺑﺮرﺳﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺨﺖ و زﯾﺎن آور در ﺣﺮﻓﻪ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ بهﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت دوره ای 
 6. آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺻﻮل ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎی اوﻟﯿﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﻧﻈﺎرت در زﻣﯿﻨﻪ ادﻏﺎم ﻓﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر 
 7. ﻧﻈﺎرت و ﭘﯿﮕﯿﺮی در اﻣﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺗﺎﺳﯿﺲ ،ﺗﺠﻬﯿﺰ و راه اﻧﺪازی ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮐﺎرﮔﺮی و ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮐﺎر و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯿﺎران ﮐﺎر و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎی ﻣﻮﺟﻮد 
 8. آﺷﻨﺎﯾﯽ و آﻣﻮزش و ﻧﻈﺎرت ﮐﺎﻣﻞ در اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای 
 9. ﺗﺸﮑﯿﻞ دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺑﺮای ﺑﻬﺪاﺷﺘﯿﺎران ﮐﺎر ﺑﻬﻮرزان ﮐﺎرداﻧﻬﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و اﻋﻀﺎء ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎ و آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد 
 10. آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﺒﮑﻪ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﺋﯽ و ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮان ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺷﺎﻏﻞ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﺒﮑﻪ در ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ادﻏﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ 
 11. ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ در زﻣﯿﻨﻪ اﺟﺮا و اراﺋﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎی ﺳﺘﺎدی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
 12. ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﺟﻤﻊ آوری ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ زﺑﺎﻟﻪ و ﻓﻀﻮﻻت و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻣﻨﺪﺷﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ 
 13. ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای 
 14. اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﻣﺠﺮﯾﺎن ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺎن آور ﻣﺤﯿﻂ 
 15. اﻋﻼم ﻧﻮاﻗﺺ و ﺻﺪور اﺧﻄﺎرﯾﻪ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت واﺻﻠﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی (ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن ،ﮐﺸﺎورزی ،ﺧﺪﻣﺎت) ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺟﻮد 
 16. آﺷﻨﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﮐﺎر و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺗﺸﮑﯿﻼت وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای 
 17. ﺟﻤﻊ آوری و ارﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ آﻣﺎر ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻬﺎی ﻣﺼﻮب 
 18. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ آﺧﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ درزﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای
 19. اراﺋﻪ و اﺟﺮای روﺷﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ در ﺟﻬﺖ ﭘﺎﯾﺶ و ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺎن آور ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﯿﻄﻬﺎی ﮐﺎر ﻣﻨﻄﻘﻪ
 20. اﻧﺠﺎم ﺳﺎﯾﺮ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﻣﺎﻓﻮق

 

 

در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved